Harav Yitzchak Berkovits Shlit”a – Hilchos Emes V’sheker 5782

Hilchos Emes v’Sheker Part 01

Hilchos Emes v’Sheker Part 02

Hilchos Emes v’Sheker Part 03